Ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа тооцохыг шинэчилсэн найруулгад хэрхэн заасан бэ?

Aдмин / Хууль

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99 дүгээр зүйл. Ээлжийн амралт, түүний хугацаа

99.1.Ажилтанд ажлын жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд олгох мөнгөн урамшууллын хэмжээг энэ хуулийн 110.2-т заасан хэмжээнээс нэмэгдүүлж олгох асуудлыг хамтын гэрээгээр, хамтын гэрээгүй бол ажилтантай тохиролцон олгоно.

99.2.Ажилтан хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш зургаан сар ажилласан бол түүнд ээлжийн амралт эдлэх эрх үүснэ.

99.3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 15 өдөр байна.

99.4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 18 насанд хүрээгүй ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 20 өдөр байна.

99.5.Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтанд түүний ажилласан хугацааг харгалзан ээлжийн үндсэн амралтын хугацаан дээр нь дараах нэмэгдэл амралт олгоно:

99.5.1. 6 дахь жилийн эхнээс 10 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 3 өдөр;

99.5.2. 11 дэх жилийн эхнээс 15 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 5 өдөр;

99.5.3. 16 дахь жилийн эхнээс 20 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 7 өдөр;

99.5.4. 21 дэх жилийн эхнээс 25 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 9 өдөр;

99.5.5. 26 дахь жилийн эхнээс 31 дэх жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 11 өдөр;

99.5.6. 32 дахь жилээс ажлын 14 өдөр.

99.6.Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтанд түүний ажилласан хугацааг харгалзан ээлжийн үндсэн амралтын хугацаан дээр нь дараах нэмэгдэл амралтыг олгоно:

99.6.1. 6 дахь жилийн эхнээс 10 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 5 өдөр;

99.6.2. 11 дэх жилийн эхнээс 15 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 7 өдөр;

99.6.3. 16 дахь жилийн эхнээс 20 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 9 өдөр;

99.6.4. 21 дэх жилийн эхнээс 25 дахь жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 12 өдөр;

99.6.5. 26 дахь жилийн эхнээс 31 дэх жилийг дуусталх хугацаанд ажлын 15 өдөр;

99.6.6. 32 дахь жилээс ажлын 18 өдөр.

99.7.Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтанд тухайн ажлын жилд нийт ажилласан цагийг нь тооцож, ногдох ээлжийн үндсэн болон нэмэгдэл амралт олгоно.

99.8.Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн ажлын жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдэлж болно. Хэсэгчлэн амрах ээлжийн амралтын аль нэг тасралтгүй амралтын үргэлжлэх хугацаа нь ажлын 10 өдрөөс доошгүй байна.

99.9.Ажил мэргэжлийн онцлогийг харгалзан нэмэгдэл амралтын хугацааг холбогдох хуулиар тогтоож болно.

99.10.Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.


Сэтгэгдэл

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:56:55

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:56:55

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:56:51

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:56:51

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-08 02:56:51

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-08 02:56:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-08 02:56:46

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 20:09:18

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:09:18

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 20:09:18

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 18:23:55

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 18:23:40

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:51:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:51:31

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:51:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:51:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:51:29

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 17:51:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 17:51:25

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:42:53

555

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 17:42:38

555

Зочин [@@mFx6Q] 2022-07-07 15:59:02

Зочин [1] 2022-07-07 15:59:01

Зочин [1'"] 2022-07-07 15:59:01

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 15:59:01

Зочин [XP5Wo0gM')) OR 172=(SELECT 172 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:58:49

Зочин [b1MxImAd') OR 324=(SELECT 324 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:58:33

Зочин [rCY4XQSv' OR 678=(SELECT 678 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:58:19

pHqghUme [@@fBeZV] 2022-07-07 15:58:12

1

pHqghUme [1] 2022-07-07 15:58:12

1

pHqghUme [1'"] 2022-07-07 15:58:12

1

pHqghUme [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 15:58:11

1

Зочин [57Pqq7Sp'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:58:07

pHqghUme [qYYWWCXt')) OR 214=(SELECT 214 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:58:00

1

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:57:56

pHqghUme [aFcWDdPe') OR 105=(SELECT 105 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:57:48

1

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 15:57:44

pHqghUme [4KGv0tKB' OR 769=(SELECT 769 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:57:35

1

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 15:57:31

pHqghUme [j1WxRZe0'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:57:22

1

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 15:57:19

pHqghUme [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:57:10

1

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 15:57:06

pHqghUme [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 15:56:58

1

Зочин [-1" OR 2+849-849-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:56:54

Зочин [-1' OR 2+896-896-1=0+0+0+1 or 'OO1iZJ1V'='] 2022-07-07 15:56:54

Зочин [-1' OR 2+238-238-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:56:53

Зочин [-1 OR 2+481-481-1=0+0+0+1] 2022-07-07 15:56:53

Зочин [-1 OR 2+363-363-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:56:53

Зочин [PkRZKVKc] 2022-07-07 15:56:52

pHqghUme [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 15:56:46

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:56:40

pHqghUme [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 15:56:34

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:56:28

pHqghUme [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 15:56:22

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:56:14

pHqghUme [-1" OR 2+544-544-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:56:10

1

pHqghUme [-1' OR 2+986-986-1=0+0+0+1 or '8mgLZPog'='] 2022-07-07 15:56:10

1

pHqghUme [-1' OR 2+435-435-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:56:09

1

pHqghUme [-1 OR 2+407-407-1=0+0+0+1] 2022-07-07 15:56:09

1

pHqghUme [-1 OR 2+854-854-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:56:09

1

pHqghUme [f1PmVJ8S] 2022-07-07 15:56:08

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:56:03

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:55:56

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:55:43

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:55:29

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:55:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:52:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:52:15

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:52:02

@@gjkkz

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:52:02

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:52:01

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:52:01

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:53

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:48

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:41

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:34

xBWnTqfd')) OR 219=(SELECT 219 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:27

@@X4S8J

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:27

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:26

1'"

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:26

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:21

BzIH2Bow') OR 11=(SELECT 11 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:13

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:51:07

clmJriR0' OR 442=(SELECT 442 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:59

80IhJGxX')) OR 689=(SELECT 689 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:53

-1)) OR 471=(SELECT 471 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:44

uqVbnY0a') OR 725=(SELECT 725 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:38

-5) OR 528=(SELECT 528 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:30

swvvQJSd' OR 921=(SELECT 921 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:24

-5 OR 535=(SELECT 535 FROM PG_SLEEP(15))--

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:17

-1)) OR 816=(SELECT 816 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:11

QDcjr7se'; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:50:02

-5) OR 869=(SELECT 869 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:49:56

1 waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:49:49

-5 OR 328=(SELECT 328 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:49:43

-1); waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:49:16

PUfUIMwv'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:49:09

-1; waitfor delay '0:0:15' --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:49:03

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:57

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:50

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:44

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:37

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:31

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:23

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:16

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:10

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:02

-1" OR 2+706-706-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:01

-1' OR 2+327-327-1=0+0+0+1 or '1JmuPu9T'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:01

-1' OR 2+30-30-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:01

-1 OR 2+462-462-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:00

-1 OR 2+846-846-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:48:00

ejUFxI9C

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:56

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:43

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:34

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:31

-1" OR 2+136-136-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:30

-1' OR 2+858-858-1=0+0+0+1 or 'qB611Y3D'='

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:30

-1' OR 2+528-528-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:29

-1 OR 2+917-917-1=0+0+0+1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:29

-1 OR 2+670-670-1=0+0+0+1 --

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:29

dfjxkW6Q

@@h5p1p [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:22

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:22

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:21

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:21

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:16

1

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:08

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:47:01

1

XG7tDca7')) OR 211=(SELECT 211 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:55

@@fXJz3 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:49

1

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:48

1

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:48

1

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:47

1

m4svbcpf') OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:41

xekSqKW6')) OR 646=(SELECT 646 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:33

1

i4F3W46i' OR 725=(SELECT 725 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:27

uDU791o4') OR 965=(SELECT 965 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:19

1

-1)) OR 195=(SELECT 195 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:14

ZGyS3dtl' OR 135=(SELECT 135 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:07

1

-5) OR 428=(SELECT 428 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:46:02

O3AdwvyP'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:55

1

-5 OR 561=(SELECT 561 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:50

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:41

1

RrYhjSIH'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:37

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:28

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:24

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:17

1

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:10

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:45:04

1

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:59

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:53

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:46

-1" OR 2+415-415-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:41

1

-1' OR 2+252-252-1=0+0+0+1 or 'HucUzPvK'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:40

1

-1' OR 2+789-789-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:40

1

-1 OR 2+679-679-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:39

1

-1 OR 2+426-426-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:39

1

QPdWbJVa [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:39

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:34

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:26

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:21

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:15

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:44:09

-1" OR 2+585-585-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:58

-1' OR 2+421-421-1=0+0+0+1 or 'aEMYv8PV'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:57

-1' OR 2+861-861-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:57

-1 OR 2+807-807-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:56

-1 OR 2+876-876-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:56

OckkL2zl [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:56

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:44

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:43:31

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:41:47

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:41:35

1

Зочин [@@FDnsv] 2022-07-07 15:41:23

Зочин [1] 2022-07-07 15:41:23

Зочин [1'"] 2022-07-07 15:41:22

Зочин [196.196.203.214'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'] 2022-07-07 15:41:22

Зочин [lNWecdZm')) OR 424=(SELECT 424 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:41:09

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:41:02

Зочин [H7EyjRAL') OR 781=(SELECT 781 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:40:57

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:40:50

Зочин [iCCFubYd' OR 784=(SELECT 784 FROM PG_SLEEP(15))--] 2022-07-07 15:40:45

Зочин [JRLgLTzV'; waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:40:33

Зочин [1 waitfor delay '0:0:15' -- ] 2022-07-07 15:40:21

Зочин [(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/] 2022-07-07 15:40:08

Зочин [0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z] 2022-07-07 15:39:56

Зочин [0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z] 2022-07-07 15:39:44

Зочин [if(now()=sysdate(),sleep(15),0)] 2022-07-07 15:39:32

Зочин [-1" OR 2+80-80-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:39:19

Зочин [-1' OR 2+592-592-1=0+0+0+1 or 'Zq40nq6f'='] 2022-07-07 15:39:18

Зочин [-1' OR 2+833-833-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:39:18

Зочин [-1 OR 2+959-959-1=0+0+0+1] 2022-07-07 15:39:17

Зочин [-1 OR 2+681-681-1=0+0+0+1 -- ] 2022-07-07 15:39:17

Зочин [sE1CtTDn] 2022-07-07 15:39:17

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:39:03

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:50

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:38

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:37

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:38:00

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:48

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:35

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:22

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:37:09

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:56

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:36:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:42

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:29

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:16

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:35:01

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:46

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:45

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:45

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:31

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:34:14

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:33:57

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:33:41

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:45

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:17

@@ygfjL

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:16

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:16

1'"

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:15

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:29:01

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:48

kyrZAdKS')) OR 103=(SELECT 103 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:33

PaRUyHc4') OR 436=(SELECT 436 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:19

p9ZdVaRg' OR 239=(SELECT 239 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:28:05

-1)) OR 64=(SELECT 64 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:52

-5) OR 450=(SELECT 450 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:39

-5 OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))--

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:26

ddz5F2hy'; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:27:12

1 waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:59

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:43

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:30

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:26:13

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:58

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:42

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:27

-1" OR 2+929-929-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:27

-1' OR 2+424-424-1=0+0+0+1 or 'f4Uvfz7C'='

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:26

-1' OR 2+949-949-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:26

-1 OR 2+580-580-1=0+0+0+1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:25

-1 OR 2+186-186-1=0+0+0+1 --

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:25

o5KuqQ3D

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:25:12

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:56

1

@@BBRx3 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:43

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:42

1'" [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:42

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:42

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:27

iqKcuC8w')) OR 798=(SELECT 798 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:24:13

6hivQQEq') OR 251=(SELECT 251 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:59

Tprfrkqr' OR 470=(SELECT 470 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:46

-1)) OR 735=(SELECT 735 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:29

-5) OR 242=(SELECT 242 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:15

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:02

1

-5 OR 772=(SELECT 772 FROM PG_SLEEP(15))-- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:23:02

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:59

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:48

1

LqRyzzND'; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:47

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:44

1

1 waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:33

-1); waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:19

-1; waitfor delay '0:0:15' -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:22:05

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:51

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:38

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:24

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) [196.196.203.214] 2022-07-07 15:21:09

-1" OR 2+619-619-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:55

-1' OR 2+263-263-1=0+0+0+1 or 'RQGP8Vnt'=' [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:55

-1' OR 2+975-975-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:54

-1 OR 2+285-285-1=0+0+0+1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:54

-1 OR 2+446-446-1=0+0+0+1 -- [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:53

ZexTAI2G [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:53

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:39

1 [196.196.203.214] 2022-07-07 15:20:25

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:17:28

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:17:12

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:30

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:17

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:16:17

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:43

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:43

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:40

1

pHqghUme [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:40

1

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:36

Зочин [196.196.203.214] 2022-07-07 15:14:36

Зочин [202.9.40.167] 2022-07-06 12:32:39

Хувь ч бай хувьсгал ч бай нийгмийн даатгал нийт төлсөн жилээс амралтын мөнгө бодогддог байгаа шүү

зочиг [66.181.184.200] 2022-07-05 03:42:41

энэ хууль бол гууль пз гэж хэлэн дахиж та нар гарахгүй ээ бхдаа

Зочин [192.82.69.232] 2022-07-04 10:15:47

Хувийн байгууллагад мөрддөг ямар хууль байнө ах. Улсад ажилласан жил хамаагүй болсон юм уу


306 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
306 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.